ניהול וממשל תאגידי

בנוסף להיבטי השקעה מקצועיים, הקרן חרטה על דגלה לפעול באופן שקוף ומוסדר מול כלל בעלי העיניין וזאת על ידי קביעת מנגנוני ניהול וממשל תאגידי סדור. הקרן פועלת בהתאם למדיניות ממשל תאגידי המבוססת על מתודולוגיה ומודל מובנה של קבוצת אנטרופי.

 
Client 4

דירקטוריון והנהלה

הקרן בנתה מנגנוני ממשל תאגידי וניהול לרבות הגדרת מדיניות השקעות, ועדת השקעות מקצועית ומגוונת ותהליכי בקרה פנימיים.

Client 1

אתיקה, ניהול סיכונים וציות

הקרן פועלת בהתאם לקוד אתי סדור ומדיניות ניהול סיכונים ורגולציה. הקרן מינתה מנהל סיכונים ורגולציה בלתי תלוי שהינו שותף לתהליכי הבחינה ואישור ההשקעות

Client 7

מחקר ואנליזה

ההשקעות נבחנות בהתאם לאנליזה מוקפדת הכוללת בחינה של ביצועי הפלטפורמה לאורך זמן, ביקור והיכרות אישית עם מנהלי הפלטפורמה. בנוסף, צוות המחקר של הקרן בוחן את ההתפתחויות בתחום ה Market Place Lending

Client 8

זכויות ושקיפות מול משקיעים

הקרן פועלת בשקיפות ועם דיווחים שוטפים בהתאם לסטנדרטים המחמירים של גופים מוסדיים בישראל