top of page
עמוד הבית: Video
a4c2cb93c023484c94366e7246cee0e5.webp

קרן פיינאפל  

קרן פיינאפל הינה קרן חוב אלטרנטיבית הפועלת בשוק האשראי החוץ בנקאי. הקרן מבצעת את השקעותיה באמצעות ברוקרים דיגיטליים בארצות הברית ובצורה ישירה בישראל. בעקבות שינויים מאקרו כלכליים אשר נצפו במהלך שנת 2023, הקרן התאימה את תמהיל ההשקעות כך שעיקר החשיפה של תיק ההשקעות תהיה בתחום הנדל"ן המגובה בטוחות. לטובת מזעור סיכוני ההשקעה, הקרן דוגלת בפיזור השקעותיה תוך מזעור חשיפה ללווה בודד, לסגמנט ספציפי או לטריטוריה מסוימת.

Phone

+972-526600866

E-mail

Connect

  • facebook
  • linkedin
bottom of page