top of page

ניהול וממשל תאגידי

בנוסף להיבטי השקעה מקצועיים, הקרן חרטה על דגלה לפעול באופן שקוף ומוסדר מול כלל בעלי העיניין וזאת על ידי קביעת מנגנוני ניהול וממשל תאגידי סדור. הקרן פועלת בהתאם למדיניות ממשל תאגידי המבוססת על מתודולוגיה ומודל מובנה.

ממשל תאגידי: Clients
business-and-trade.png

דירקטוריון והנהלה

הקרן בנתה מנגנוני ממשל תאגידי וניהול לרבות הגדרת מדיניות השקעות, ועדת השקעות מקצועית ומגוונת ותהליכי בקרה פנימיים

vision.png

אתיקה, ניהול סיכונים וציות

הקרן פועלת בהתאם לקוד אתי סדור ומדיניות ניהול סיכונים ורגולציה. הקרן מינתה מנהל סיכונים ורגולציה בלתי תלוי שהינו שותף לתהליכי הבחינה ואישור ההשקעות

qualitative-research.png

מחקר ואנליזה

ההשקעות נבחנות בהתאם לאנליזה מוקפדת הכוללת בחינה של ביצועי הפלטפורמה לאורך זמן, ביקור והיכרות אישית עם מנהלי הפלטפורמה. בנוסף, צוות המחקר של הקרן בוחן את ההתפתחויות בתחום ה Market Place Lending

human-rights.png

זכויות ושקיפות מול משקיעים

הקרן פועלת בשקיפות ועם דיווחים שוטפים בהתאם לסטנדרטים המחמירים של גופים מוסדיים בישראל

bottom of page